Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Socially Sanne als opdrachtnemer optreedt. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Socially Sanne waarbij derden dienen te worden betrokken. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Voorstel
Socially Sanne zal bij een verzoek tot dienstverlening een vrijblijvend voorstel tot de verwachte werkzaamheden en een daarbij passend tarief per email doen toekomen. Pas na akkoord wordt gestart met de werkzaamheden. Het gedane voorstel geldt niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

 

Socially Sanne kan niet aan haar voorstel worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Socially Sanne is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is verbonden zal dit nadrukkelijk worden vermeld.

 

Na aanvaarding kan een overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

 

Socially Sanne behoudt zich het recht voor om een aanvraag of bestelling te weigeren als er goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan.

 

Tevens is het mogelijk om bij Socially Sanne een onlinetraining te volgen. Deze training wordt op de website vermeld met prijs en een volledig en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden training. Bij het bestellen van een onlinetraining zal een ontvangstbevestiging naar het opgegeven emailadres worden verstuurd.

 

Opdracht

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Socially Sanne voert de opdracht die wordt verstrekt met goede zorg uit. Het staat Socially Sanne vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven en aanvaard door Socially Sanne.

 

Voor de uitvoering van de overeenkomst baseert Socially Sanne zich op de verstrekte informatie en gegevens. Het is dan ook belangrijk om Socially Sanne direct op de hoogte te stellen van nieuwe of gewijzigde informatie. In geval er informatie ontbreekt waardoor werkzaamheden niet of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan Socially Sanne daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Socially Sanne geschatte termijn. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Socially Sanne met opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

 

In alle gevallen komt Socially Sanne eerst in verzuim, nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld, en een redelijke termijn aan haar is gegeven voor nakoming. Indien onjuiste gegevens worden verstrekt voldoet Socially Sanne pas aan haar verplichtingen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Socially Sanne gerechtigd om daaraan uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Socially Sanne en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Socially Sanne op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

 

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Socially Sanne een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst Social Media
De opdrachtgever en Socially Sanne kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten de opdracht te beëindigen. Opdrachtgever, niet zijnde consument, is in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW, niet bevoegd een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen, zonder het restant van de (gemaakte) kosten genoemd in de offerte te betalen. Een consument kan de overeenkomst voor bepaalde tijd enkel tussentijds opzegging met in achtneming van artikel 7:400 t/m 7:413 BW. Socially Sanne is in de uitoefening van haar beroep of bedrijf eveneens niet gerechtigd om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen nu het gaat om een opdracht voor bepaalde tijd. Socially Sanne is wel gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van een gewichtige reden, met een opzegtermijn van 30 dagen.

 

Indien een van de partijen de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, ondanks een schriftelijke aanmaning, binnen een periode van zes weken, niet of niet volledig nakomt, is de partij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, schriftelijk met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, tenzij dit in strijd is met enig dwingendrechtelijke bepaling.

 

Deze overeenkomst kan door iedere partij direct worden beëindigd indien de andere partij in staat van faillissement of surséance van betaling geraakt, onder curatele is gesteld of is overleden.

 

Socially Sanne is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te ontbinden, indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Socially Sanne kan worden gevergd. Dit met in achtneming van de betreffende wetgeving over opschorting ten behoeve van de consument.

 

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Socially Sanne op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Socially Sanne is niet aansprakelijk voor enige kosten of schadevergoeding als het ontbinden van de overeenkomst niet toerekenbaar is.

Indien de opschorting dan wel ontbinding is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door Socially Sanne geleden schade.

 

Betaling
De opdrachtgever dient bij een onlinetraining te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden. Socially Sanne is vrij te bepalen welke betaalmethoden zij aanbiedt.

 

Bij betaling na levering vindt een betaling plaats op basis van de gemaakte prijsafspraak. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na facturering. Socially Sanne is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien betalingscondities niet in acht worden genomen. Zij zal de consument in gebreke stellen voordat zij in verzuim is.

 

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever als bedrijf, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

 

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de incassokosten voor bedrijven op tenminste 15% van het totaal openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00 wordt gesteld. Voor de hoogte van de incassokosten is voor de consument het besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten van toepassing.

 

Indien Socially Sanne bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, dan is zij tegenover bedrijven gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Bij consumenten kunnen vaste prijzen worden verhoogd ingevolge van wet of regelgeving, zonder dat zij tot ontbinding zijn gerechtigd.

Socially Sanne stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Socially Sanne zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Herroeping online training
Een consument heeft het recht haar diensten tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te annuleren bij een koop op afstand. Bij het afnemen van de online training heeft de consument de volledige toegang tot de training en kan zij in eigen tempo de training doorlopen. De dienst wordt direct in een keer aangeboden.

Het herroepingsrecht vervalt wanneer een consument als opdrachtgever heeft ingestemd met het volledig leveren van de dienst binnen de bedenktijd en daarbij ook expliciet afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht. Er gelden dus 3 voorwaarden:

  1. De consument moet instemmen om de levering van de dienst te starten binnen de bedenktijd.
  2. De consument moet verklaren afstand te doen van zijn herroepingsrecht.
  3. De dienst moet ook daadwerkelijk volledig geleverd zijn.

Klachten
Indien er een klacht bestaat over een dienst van Socially Sanne kan de opdrachtgever per email een klacht indienen. De klacht zal binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf ontvangst van de klacht, worden beantwoord. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is het tevens mogelijk om de klacht aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Socially Sanne zal in eerste instantie in de gelegenheid worden gesteld om de klacht binnen redelijke tijd te behandelen. Socially Sanne zal bij gegrondbevinding van de klacht zorgdragen voor herstel dan wel een (gedeeltelijke) of vervangende vergoeding.

Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring
Socially Sanne is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst.

Socially Sanne is in ieder geval niet aansprakelijk voor:
– bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer;
– bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

Wij vragen opdrachtgever om met Socially Sanne in overleg te treden voordat zij tot aansprakelijkstelling overgaat. Socially Sanne heeft te allen tijde het recht door opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.

Indien Socially Sanne aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en maximaal eenmaal de factuurwaarde van het aantal uren die in rekening zijn gebracht voor de specifieke werkzaamheden/ het bedrag van een dag werk bij betaling van een vast bedrag per maand door opdrachtgever, althans enkel tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Socially Sanne is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waartegen zij verzekerd is.

Socially Sanne is jegens opdrachtgever als bedrijf niet aansprakelijk voor fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van een opdracht. De toepasselijkheid van 6:76 BW is uitgesloten.

 

Opdrachtgever als bedrijf vrijwaart Socially Sanne tegen alle aanspraken van derden, de door Socially Sanne in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Socially Sanne ten behoeve van opdrachtgever.

 

 

Een tekortkoming kan niet aan Socially Sanne of opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 

Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden duren dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. In geval van overmacht van zijn partijen niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Socially Sanne zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

 

De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheid, vrijwarings- en overmachtsbepalingen zijn niet van toepassing zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht.

 

Geheimhouding en privacy
Socially Sanne is verplicht vertrouwelijk met gegevens en documenten om te gaan. Daarnaast is zij verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Als opdrachtgever is het niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, adviezen of andere documenten opgesteld dan wel toegezonden door Socially Sanne met anderen te delen. De beschreven geheimhouding geldt ook na beëindiging van de overeenkomst.

 

Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Intellectueel eigendom

Socially Sanne behoudt zich, tenzij ander is overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Denk hierbij aan teksten, afbeeldingen, ontwerpen e.d. De gegevens mogen voor eigen doeleinden worden gebruikt, maar niet zonder toestemming worden gekopieerd, openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden worden getoond. Met eigen doeleinden wordt in ieder geval bedoeld, interne en externe communicatie op bestaande social media kanalen en nieuwsbrieven. Opdrachtgever dient met deze gegevens zodanig om te gaan dat deze evenmin oneigenlijk gebruikt kunnen worden door derden. In verband hiermee is opdrachtgever gehouden de gegevens slechts te gebruiken op de wijze zoals overeengekomen.

 

Socially Sanne behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en content voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Socially Sanne behoudt zich het recht om de voor opdrachtgever ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk te gebruiken ten behoeve van promotionele-, acquisitie- en/of demonstratiedoeleinden.

 

Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Socially Sanne van gegevens en content. Opdrachtgever als bedrijf vrijwaart Socially Sanne tegen aanspraken van derden met betrekking tot enige inbreuk van rechten van intellectuele eigendom van die derde.

 

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Socially Sanne partij is. De rechter in de vestigingsplaats van Socially Sanne is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.